Μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο
  Διαχείριση ΚΥΔ Πληροφορίες Σύνδεση

Διαχείριση φορέων υποβολής ΕΑΕ

Υποβολή δικαιολογητικών για την έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων.

Είσοδος   mdi-arrow-right-circle
“H Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης υποβάλλεται, είτε απευθείας από τον ίδιο τον δικαιούχο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μέσω ενός πιστοποιημένου ΚΥΔ της επιλογής του που έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει.”

Πληροφορίες

Ομάδα στόχος – Δικαιούχοι

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει δημόσια και προσκαλεί για υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αφενός τα πιστοποιημένα έως το έτος 2021 ΚΥΔ και αφετέρου νέα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αγροτικούς συνεταιρισμούς ή ενώσεις αυτών (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, ΚΥΔ), προκειμένου να πιστοποιηθούν, ως φορείς υποβοήθησης των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης στο ΟΣΔΕ για την περίοδο 2022-2027.

Αντικείμενο του έργου των πιστοποιημένων ΚΥΔ

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11096/18.02.2022 mdi-open-in-new και τη σχετική Εγκύκλιο mdi-open-in-new η υποβολή της αίτησης του παραγωγού πραγματοποιείται μέσω ενός ΚΥΔ της επιλογής του, το οποίο έχει πιστοποιηθεί για την περιφερειακή ενότητα στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης του παραγωγού.

Στάδια Υποβολής υποψηφιοτήτων

Τα υποψήφια ΚΥΔ υποβάλουν κατά το χρόνο που αναφέρεται στην εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση τους και φάκελο υποψηφιότητας με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την αξιολόγηση τους.

Τόσο η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όσο και ο φάκελος υποψηφιότητας, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην παρούσα εφαρμογή. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

Βήμα 1 - Εγγραφή και ενεργοποίηση υποψήφιου φορέα (μόνο για νέα ΚΥΔ)

 • Το υποψήφιο ΚΥΔ θα πρέπει να μεταβεί στην υπηρεσία Εγγραφή Φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών mdi-open-in-new και να ολοκληρώσει την εγγραφή μέσω της διαδικασίας εγγραφή φορέα.
 • Στη συνέχεια, θα πρέπει να ορίσει τον διαχειριστή μέσω της διαδικασίας εγγραφή διαχειριστή φορέα.

Βήμα 2 - Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας

Τα ενεργοποιημένα ΚΥΔ αποκτούν πρόσβαση στην παρούσα εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν παραλάβει μέσω της διαδικασία ενεργοποίησης.

Στη συνέχεια, το υποψήφιο ΚΥΔ μεταφορτώνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά χαρακτηρίζοντας και οριστικοποιώντας κάθε ένα από αυτά:

 • Υπεύθυνη δήλωση δεσμεύσεων
 • Πίνακας προσωπικού
 • Κατάσταση εργαζομένων με σύμβαση έργου
 • Υπεύθυνη δήλωση κατάστασης προσωπικού
 • Φορολογική ενημερότητα
 • Ασφαλιστική ενημερότητα
 • Βεβαίωση έναρξης εργασιών
 • Υπεύθυνη δήλωση παραγωγών
 • Πρόταση υποψηφίου
 • Αίτηση υποψηφιότητας

Τα ΚΥΔ που θα ικανοποιήσουν τα κριτήρια αξιολόγησης του πρώτου σταδίου, θα κριθούν σε δεύτερο καταληκτικό στάδιο σε παρακολούθηση σεμιναρίου και εξέταση πιστοποίησης (βλ. 11096/18.02.2022, παρ. 3.2).

Διάρκεια Πιστοποίησης

Η χρονική διάρκεια της πιστοποίησης των ΚΥΔ ορίζεται για 6 έτη, με δυνατότητα συνέχισης της ισχύος της στην περίπτωση παράτασης της νέας προγραμματικής περιόδου 2023-2027.

Τα πιστοποιημένα ΚΥΔ προκειμένου να έχουν δυνατότητα λειτουργίας, υπογράφουν σχετική Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών & Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΕΠΥΑΠ) με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προθεσμία Υποβολής της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα κατατίθενται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ έως 04/03/2022. Τονίζεται ότι η εγγραφή θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως 03/03/2022 προκειμένου η ενεργοποίηση να γίνει εγκαίρως και πριν την καταληκτική ημερομηνία. Ως εμπρόθεσμη κατάθεση για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η ημερομηνία υποβολής ΟΛΩΝ των οριστικών παραστατικών.

mdi-message-text

Ανακοινώσεις